Số: 47/ BC-UBND BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CT SỐ 29- CT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ VÀ KẾ HOẠCH 3217/UBBT-VX UBND TỈNH

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phòng GD-ĐT Hàm Thuận Bắc
Người gửi: Nguyễn Văn Dũng
Ngày gửi: 16h:25' 08-04-2009
Dung lượng: 120.5 KB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 47/ BC-UBND Hàm Thuận Bắc, ngày 12 tháng 03 năm 2009


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CHỈ THỊ SỐ 29- CT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
VÀ KẾ HOẠCH 3217/UBBT-VX CỦA UBND TỈNH BÌNH THUẬN

I. Đặc điểm tình hình:
Hàm Thuận Bắc là một huyện miền núi thuộc tỉnh Bình Thuận, có diện tích tự nhiên 1282,47 km2, chiếm 16,3% diện tích của tỉnh; Toàn huyện có: 02 thị trấn, 03 xã đồng bằng, 08 xã miền núi và 04 xã vùng núi cao. Dân số 164.141 người, chiếm 13,7% dân số cả tỉnh, có 21 dân tộc thiểu số, với số dân chiếm 7,3%.
Toàn huyện có trên 80% dân số sống bằng nghề nông, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại chậm phát triển. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn độc canh cây lúa. Những năm gần đây thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng như: thanh long, cao su, cây mía nên đời sống một bộ phận dân cư ở một số vùng có phát triển, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm đều có giảm. Đến cuối năm 2008, toàn huyện còn 6,17% hộ nghèo. Tuy nhiên, nhìn chung đời sống kinh tế của nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn nhất là các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ kháng chiến cũ, những năm thời tiết xấu, hạn hán mất mùa thì thiếu đói xảy ra.
Mặc dù đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, HĐND, UBND, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn cùng với sự nỗ lực của ngành GD-ĐT huyện, từ năm 2005 đến nay toàn huyện đã phủ kín 100% các xã, thị trấn đều có trường mẫu giáo, trường tiểu học và trường THCS. Có 02 trường THPT phục vụ tuyển sinh 100% học sinh của huyện.
Tổng số học sinh ra lớp trên 43.000 em, đạt tỷ lệ 3,8 người dân có 01 người đi học. Huyện đạt chuẩn PCGDTHĐĐT năm 2006 và đạt chuẩn PCGDTHCS năm 2007. Từ đó đến nay vẫn duy trì được chuẩn quốc gia về PCGD.
Đời sống văn hóa - sức khỏe của cộng đồng được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức. Hầu hết các thôn, khu phố đều có nhà văn hóa, (86/86 thôn, khu phố) và có 7/17 xã có nhà văn hóa xã. 100% xã, thị trấn đều có trạm y tế, huyện cơ bản đạt chuẩn quốc gia về trạm y tế. Tuy nhiên, việc phát huy công năng của nhà văn hóa, của các trạm y tế chưa cao, các nội dung tuyên truyền, hoạt động văn hóa có được thực hiện nhưng nhìn chung còn đơn điệu, chưa phục vụ đầy đủ nhu cầu của nhân dân.
Từ các đặc điểm này, việc xây dựng TTHTCĐ nhằm kịp thời đưa văn hóa, khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất, vào đời sống sinh hoạt cho nhân dân, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện để nâng cao dân trí, giải quyết việc làm, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện cuộc sống trong cộng đồng dân cư là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách.

II. Quá trình triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Kế hoạch số 3217/UBBT-VX của UBND Tỉnh:
1. Về việc tổ chức triển khai:
a. Các văn bản chỉ đạo của huyện:
- Kế hoạch số 1914/KH.UB.HTB ngày 23/11/2004 của UBND huyện về triển khai xây dựng và phát triển TTHTCĐ xã, thị trấn giai đoạn 2004-2010.
- Quyết định số 2764/QĐ.CT.HTB ngày 23/11/2004 của UBND huyện về thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển TTHTCĐ huyện.
- Kế hoạch số 501/KH.UB.HTB ngày 06/4/2005 của UBND huyện về xây dựng và phát triển TTHTCĐ có 05 xã, thị trấn năm 2005.
- Kế hoạch số 162/KH.UBND ngày 27/02/2006 của UBND huyện về xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động TTHTCĐ xã, thị trấn năm 2006 và những năm tiếp theo.
- Báo cáo số 21/BC.UBND ngày 27/02/2006 của UBND huyện về sơ kết công tác xây dựng và hoạt động các TTHTCĐ năm 2005.
- Báo cáo số 06/BC.UBND ngày 15/01/2007 của UBND huyện về sơ kết hoạt động TTHTCĐ năm 2006