Gốc > Mục:Bài giảng > Mục:Chuyên đề > Mục:Lưu trữ >
title:Bộsưutập 144vănbản Cơsởgiáodục (phần1)
date:17-10-2009
sender:Huỳnh Trần Vi Vũ
source:Bộ sưu tập 144 văn bản về Cơ sở giáo dục phần I gồm : 1. Mục tiêu và kế hoạch đào tạo; 2. Điều lệ, quy chế; 3. Trường chuyên biệt; 4. Trường đạt chuẩn; 5. Trường ngoài công lập; 6.Chuẩn cơ s
type:ppt
B. CƠ SỞ GIÁO DỤC
1. Mục tiêu và kế hoạch đào tạo
Quyết định số 55/QĐ ngày 03/02/1990 của Bộ trưởng Bộ GD ban hành bản quy định về mục tiêu và kế hoạch đào tạo nhà trẻ-trường mẫu giáo.
Quyết định số 04/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/3/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành “Quy định tạm thời về mục tiêu và kế hoạch giáo dục của trường trung học phổ thông”.
Mầm non Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường mầm non.
Tiểu học Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.
Trung học Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp.
Trung tâm giáo dục thường xuyên Quyết định số 01/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.
Trung tâm học tập cộng đồng Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.
Trung tâm ngoại ngữ-tin học Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học.
2. Điều lệ, quy chế
Điều lệ, quy chế hiện hành của các cơ sở giáo dục về tổ chức và quản lý; chương trình và các hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của nhà trường; nhà trường, gia đình và xã hội.
3. Trường chuyên biệt
Các quy chế tổ chức và hoạt động của trường chuyên biệt: chuyên, dân tộc nội trú, năng khiếu, khuyết tật, quốc tế,…
Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.
Quyết định số 31/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/5/1998 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế trường thực hành sư phạm cho các trường sư phạm đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.
Quyết định số 30/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/7/2001 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế trường thực hành sư phạm phục vụ công tác đào tạo giáo viên trung học phổ thông của các trường đại học sư phạm, khoa sư phạm trong các trường đại học.
Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.
Thông tư số 06/2009/TT-BGDĐT ngày 31/3/2009 của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Xem tiếp
3. Trường chuyên biệt
Các quy chế tổ chức và hoạt động của trường chuyên biệt: chuyên, dân tộc nội trú, năng khiếu, khuyết tật, quốc tế,…
Quyết định số 32/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường, lớp năng khiếu thể dục thể thao trong giáo dục phổ thông.
Quyết định số 2447/QĐ-BGD&ĐT-THPT ngày 29/5/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định tạm thời mục tiêu kế hoạch giáo dục của trường trung học phổ thông kỹ thuật.
Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.
Thông tư số 15/2003/TT-BGD&ĐT ngày 31/3/2003 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.
Thông tư liên tịch số 08/2006/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20/3/2006 của liên Bộ GD-ĐT-Công an hướng dẫn thực hiện chương trình học văn hóa cho học viên tại cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng.
4. Trường đạt chuẩn
Các quy chế công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010).
Quyết định số 08/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ngày 14/3/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010) ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Công văn số 3481/GDTrH ngày 06/5/2005 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
5. Trường ngoài công lập
Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục
6. Chuẩn cơ sở vật chất
Các chuẩn quy định về cơ sở vật chất

Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về phòng học bộ môn.
Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.
Quyết định số 01/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/01/2004 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.
Quyết định số 2164/GD&ĐT ngày 27/6/1995 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn trường, lớp, thư viện, thiết bị giáo dục ở trường tiểu học.
Quyết định số 09/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/3/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành bộ tiêu chuẩn ngành của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp.
a) Chuẩn chung
Xem tiếp
6. Chuẩn cơ sở vật chất
Các chuẩn quy định về cơ sở vật chất

Quyết định số 09/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/3/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.
Quyết định số 12/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2.
Quyết định số 23/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/6/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2003.
Quyết định số 03/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/02/2004 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3.
Quyết định số 15/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/5/2005 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4.
Quyết định số 38/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5.

b) Thiết bị dạy học tối thiểu giáo dụcmầm non

Quyết định 2227/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành danh mục thiết bị đồ chơi tối thiểu phục vụ chương trình thí điểm giáo dục mầm non.

c) Thiết bị dạy học tối thiểu giáo dục tiểu học

Xem tiếp
6. Chuẩn cơ sở vật chất
Các chuẩn quy định về cơ sở vật chất

Quyết định số 21/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6.
Quyết định số 13/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7.
Quyết định số 24/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/6/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2003.
Quyết định số 10/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/4/2004 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 8.
Quyết định số 20/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/7/2004 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 8 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/02/2004; Quyết định số 10/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/4/2004 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về phê duyệt Bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 8.
Quyết định số 16/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/5/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9.
d) Thiết bị dạy học tối thiểu giáo dục trung học cơ sở
Xem tiếp
6. Chuẩn cơ sở vật chất
Các chuẩn quy định về cơ sở vật chất
Quyết định số 17/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10.
Quyết định số 15/2007/QĐ-BGDĐT ngày 08/5/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11.
Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&Đ về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12.
đ) Thiết bị dạy học tối thiểu giáo dục trung học phổ thông
Xem tiếp
6. Chuẩn cơ sở vật chất
Các chuẩn quy định về cơ sở vật chất

Quyết định số 52/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/11/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học môn học giáo dục quốc phòng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông.
Quyết định số 10/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/4/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng.
Quyết định số 09/2007/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc bổ sung vào Mục I và Mục III của Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Quyết định số 28/2008/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2, 4 và 5 Mục I của Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và đã được bổ sung tại Quyết định số 09/2007/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

e) Thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng